Vlastnícke práva

Stránka:   1 2 3 4 5 daľšie
Zobrazujem firmy 120 celkom 97

AGORA

Cieľom združenia je za pomoci širokej občianskej a odbornej verejnosti trvalo podporovať obnovu a uplatňovanie priamej demokracie.
internet: www.agora.priamademokracia.sk  

Agora - občianske združenie na podporu priamej demokracie

Občianske združenie na podporu priamej demokracie. Propagovanie priamej demokracie.
internet: agora.priamademokracia.sk, www.priamademokracia.sk  

Krízové stredisko ALŽBETKA n.o.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby.
internet: www.alzbetka-no.sk  

Amnesty International Slovensko

Ľudsko-právna mimovládna organizácia. Usilovanie sa o dodržiavanie ľudských práv.
internet: www.amnesty.sk  

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

Pomoc tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia.
internet: www.anoprezivot.sk  

Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
internet: www.artest.sk  

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Ochrana práv pacientov a informovanosť verejnosti o problematike zdravotníctva, práv a povinnostiach pacientov v SR.
internet: www.informovanypacient.sk  

Asociácia osôb poverených výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov

Občianske združenie, ktorého činnosťou je podpora vzdelávacích akcií v oblasti ochrany osobných údajov, získavanie prostriedkov pre tieto účely.
internet: www.aoou.sk  

Asociácia spotrebiteľov Slovenska

Ochrana spotrebiteľov na Slovensku. Súčasť informačnej kampane zameranej na ochranu spotrebiteľov.
internet: www.pravaspotrebitela.sk, www.test-magazin.sk  

Beja, n.o.

Záujem o ochranu života, zdravia a majetku ľudí na pozemných komunikáciách.
internet: www.beja.sk, www.beja.sk  

Bohatská šanca

Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia obyvateľov mesta Hurbanovo a ochrana ľudských práv.
internet: www.bohatskasanca.szm.com  

Centrum národov Slovensko

Nezávislá nezisková mimovládna organizácia založená za účelom podpory a šírenia myšlienok Charty OSN.Cieľom je zvyšovať verejnú informovanosť o aktivitách OSN.

Centrum pre bioetickú reformu

Nezávislé občianske združenie, ktoré bráni spravodlivosť voči počatým deťom a ich právo na život. Združenie o etickom zachovaní sa ku genocíde a poradenstvo o genocíde.
internet: www.stopgenocide.sk, www.cbreurope.sk  

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Poskytovanie ochrany pred účinkami ich neoprávneného premiestnenia alebo zadržiavania. Právo na kontakt s obidvoma rodičmi. Vymáhanie výživného.
internet: www.cipc.sk  

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Výskumná a analytická činnosť vo sfére kultúry a etnicity. Odborná činnosť a rozvíjanie odbornému dialógu v otázkach týkajúcich sa problematiky menšín, rasy a etnicity.
internet: www.cvek.sk  

Centrum Slniečko, n.o.

Poskytovanie všeobecno-prospešných služieb a napomáhanie k riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí rodovo podmieneného násilia.
internet: www.centrumslniecko.sk  

Česko - Slovenský výbor

Organizácia usilujúca sa o česko - slovenskú spolupatričnosť. Organizovanie zhromaždení.

Detský fond Slovenskej republiky

Celosvetová nezávislá mimovládna organizácia s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej starostlivosti.
internet: www.dfsr.sk  

Dubnická Environmentálna Skupina

Environmentálne združenie na ochranu životného prostredia, zachovania kultúrneho dedičstva a ochranu ľudských práv za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného života.
internet: www.des.sk  

EDU, o.z.

Občianske združenie s činnosťou zameranou vzdelávacími aktivitami a aktivitami riešiacimi problémy národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
internet: www.edu-oz.sk  
Stránka:   1 2 3 4 5 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.